Articolul 1 – Organizatorul concursului

Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera (AECA), legal reprezentată de Ciprian BURCOVSCHI, în calitate sa de Președinte, Director General,
denumite în continuare ADLITTERA, în calitate de Organizator,

a inițiat un proiect social, cu scop educativ și cultural,  organizând un concurs literar, la nivel național, dedicat debutanților, intitulat „Incubatorul de condeie”. Organizatorul, pentru buna funcționare a proiectului cultural, a hotărât urmatoarele:

1.1. Concursul să aibă un Regulament.

1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul: http://www.idc.adlittera.com

Articolul 2 – Condiţii de participare

2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetateni straini rezidenti ai Romaniei, avand vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

2.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Partenerilor şi nici rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), precum nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului si ai atelierelor creative, membri din juriu şi rudele de gradul I ai acestora.

2.2.1. Nu pot participa câștigătorii edițiilor anterioare, cei care au fost deja publicați în Antologia IDC.

2.2.2. Excepție fac doar persoanele care au fost desemnate câștigătoare la o secțiune și aplică pentru altă secțiune (ex: dacă în edițiile precedente un participant a fost declarat câștigător la secțiunea PROZĂ SCURTĂ, el poate concura și în alte ediții doar la secțiunea POEZIE si invers). Un câștigător la ambele secțiuni (într-o ediție sau în ediții diferite) va intra sub incidența Art. 2.2.1.

2.3. Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice, cetăţeni români sau cetateni straini rezidenti ai Romaniei, care se afla la debut, care NU au  mai publicat in nume propriu sau in nume colectiv pana la data inscrierii in concurs, iar creatiile literare proprii care sunt transmise Organizatorului nu au mai fost publicate niciodata, in forma tiparita, până la data limită de înscriere în cadrul acestui concurs sau care să fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare. Vezi Art. 2.6.

2.4. Prin exceptie de la prevederile art. 2.3., pot participa la acest concurs persoanele fizice care au publicat crețtiile literare proprii doar pe blog-ul personal și care pot proba că blogul le aparține.

2.5. Participanții se pot înscrie la orice secțiune sau la toate. Participanții nu au dreptul să se înscrie de mai multe ori la o secțiune.

2.6. Dacă participanții au publicat deja o carte sau dacă textele lor sunt pe cale de publicare, aceștia se pot considera că nu sunt debutanți și nu sunt eligibili pentru înscrierea în concurs.

2.7. Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament Oficial, vor fi ănsoțite în mod obligatoriu de:
– Date personale – ”FIȘĂ DE PARTICIPARE” (Pagina 1)
– Acordul publicării – “ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Pagina 2).
Documentul trimis va conține astfel: Prima pagină (Fișa de participare), a doua pagină (Acordul dreptului de publicare) și, începând de la a treia pagină, textul înscris în concurs (toate în același document!)

2.8. Participanţii vor trimite Manuscrisul luând cunoștință despre “ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu se vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

2.9. Lipsa oricărei dintre paginile documentului (Pagina 1, Pagina 2 sau amândoua), precum și unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată.

Articolul 3 – Perioada* de desfăşurare a concursului

3.1. Concursul se desfășoară în perioada …………., după cum urmează:
– ÎNSCRIERE – ……………………….. 
– JURIZARE –………………………..
– ATELIERE Creative writing -……………………….. (în fiecare duminică, la 14:00-18:00), sub îndrumarea lectorului ………………………...
– PREMIERE –………………………..

______
*) se va completa anual, înaintea startului ediției aferente.

3.2. Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica dar se va anunța în prealabil.

Articolul 4 – Secţiuni

4.1. Concursul are 2 (două) secţiuni: Poezie, Proză scurtă.

4.1.1. Sectiunea Poezie
– fara tematica impusa
– fiecare concurent va trimite min. 5 (cinci) – max. 10 (zece) poezii.

4.1.2. Sectiunea Proza scurta
– fara tematica impusa
– creatia literara va contine maximum 10 (zece) pagini A4.

Articolul 5 – Detalii tehnice

5.1. Textele creațiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD, vor conține diacritice, caracterul Arial de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.
Atenţie la ortografie şi punctuaţie!

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

Câştigătorii concursului, pentru fiecare sectiune in parte, vor fi anunţaţi înainte de premiere pe site-ul http://www.idc.adlittera.com.

Articolul 7 – Juriul

Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din premiantii editiei precedente a IDC si  care vor selecta pentru publicarea in ANTOLOGIA IDC cele mai interesante creatii literare. In fiecare an, componența juriului va fi modificata, astfel ca fiecare ediție să aibă noi membri.
Comisia de jurizare va fi compusa din 3-5 membri pentru fiecare sectiune in parte și un președinte .

Articolul 8 – Premiile

8.1. Pentru fiecare secțiune a concursului, Organizatorul dorește să premieze, în funcție de: creativitate, originalitate, claritate și corectitudine în exprimare. Premiul constă în publicarea textelor literare într-o culegere de lucrări reprezentative, dedicate fiecărei ediții.

8.2. Premiul special pentru fiecare sectiune va fi acordat concurentului care are o lucrare deosebita. Premiile speciale vor fi oferite de organizatori impreuna cu partenerul si vor consta in condeie, carti si diverse bunuri.

8.3. Toate creatiile castigatoare vor fi publicate prin grija Organizatorului în „Antologia IDC”.

8.4. Organizatorul Concursului nu poate fi facut responsabil de situatia in care castigatorul nu intra in posesia premiului din cauze care tin de culpa participantului (ex: completarea incorecta a datelor de inscriere la concurs, raspunsul tarziu sau deloc al solicitarii Organizatorilor, neprezentarea la evenimentul de premiere etc).

Articolul 9 – Întreruperea concursului

Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul http://www.idc.adlittera.com.

Articolul 10 – Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, modificat si completat.
Organizatorul nu ofera contravaloarea în bani a premiului câștigat.
Premiile nu se acordă în bani, iar eventualele impozite vor fi reținute de ORGANIZATOR din premiul CÂȘTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal, modificata si completata.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu premiile câștigate, sunt în sarcina exclusivă a căștigătorilor.

Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificata avand ca scopuri „educatie si cultura” si „premiere nominala la concurs literar national” a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr. 21229
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin Inscrierea in Concurs aveti obligatia de a completa corect si integral Pagina 1 – formular cu date personale, acesta facand parte din aplicatia inscrierii la Concurs.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa de email: idc [@ ] adlittera.com:
Organizatorul se obliga:

• Sa confirme în mod gratuit dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

• Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;

• Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Articolul 12 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Daca esti de acord cu cele de mai sus: ÎNSCRIE-TE! Mult succes!